Friday, Oct 31st

Son güncelleme12:29:46 PM GMT

You are here: İMKB Mevzuatı İMKB Teşkilat, Görev Ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

İMKB Teşkilat, Görev Ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

e-Posta Yazdır PDF

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev Ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

 

(19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

 

Yönetmelik değişikliklerine ilişkin liste:

1-    (8/6/1996 tarihli ve 22660 sayılı Resmi Gazete’de “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.)

2-    (23/1/1997 tarihli ve 22886 sayılı Resmi Gazete’de “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

3-    (6/9/1998 tarihli ve 23455 sayılı Resmi Gazete’de “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.)

4-    (31/12/2002 tarihli ve 24980 sayılı Resmi Gazete’de “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.)

5-    (1/7/2003 tarihli ve 25155 sayılı Resmi Gazete’de “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.)

6-    (10/2/2006 tarihli ve 26076 sayılı Resmi Gazete’de “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.)

7-    (19/10/2006 tarihli ve 26324 sayılı Resmi Gazete’de “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.)

8-    (25/3/2009 tarihli ve 27180 sayılı Resmi Gazete’de “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.)

9-    (18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazete’de “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.)

10- (16/2/2010 tarihli ve 27495 sayılı Resmi Gazete’de “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİĞE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik;

a)  Borsa için önemli bir sevk ve idare aracıdır. Çeşitli sevk ve idare kademelerinde bulunanlar arasında işbirliği olanaklarının artmasını ve Borsanın kanun, kararname, tebliğ ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri daha kısa zamanda ve kolaylıkla yerine getirmesini,

b)  Borsaya verilmiş olan görevlerin çeşitli yönetim kademeleri arasında bölünüşünün ve bu görevlerin yerine getirilmesinde ilgililerin yetki ve sorumluluklarının belirgin hale gelmesini,

c) Birimler arasında koordinasyonun en verimli bir şekilde işlenmesini ve bu Yönetmelikte belirlenen görevlerin yerine getirilmesini, verilmiş olan yetkilerin kullanılmasını ve yetkilerin kullanılmasında karşılaşılabilecek tereddütlerin giderilmesini,

d)  Tüm sevk ve idare mensuplarının kendi birimlerini ve Borsanın organizasyonunun, çeşitli çalışma birimlerinin görev ve yetki alanlarını, kendi birimleri ile diğer birimler arasındaki iş ilişkilerini, iş ilişkisi kuracakları birim ve kuruluşları bilmelerini,

sağlamayı amaçlar.

 

Kapsam

Madde 2- İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının görev, yetki ve sorumlulukları, iç teşkilatı, yönetim ve çalışma kural ve yöntemleri bu Yönetmelikte düzenlenmiştir. Borsanın teşkilat şeması bu Yönetmeliğe eklidir.

 

Yönetmeliğin Bütünlüğü

Madde 3- (Değişik: 25/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının faaliyetlerini düzenlemek amacıyla çıkarılan, Personel Yönergesi ve Personel Yönergesini tamamlayan diğer Yönetmelikler ile Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, bu Yönetmeliğin ayrılmaz birer parçası olup, bu Yönetmeliklerin hepsi bir bütünü oluştururlar.

 

Kısaltmalar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen kısaltmaların anlamları aşağıda gösterilmiştir.

Borsa                         : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

Başkan                      : İstanbul Menkul kıymetler Borsası Başkanı

Yönetim Kurulu       : İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının Başkan

                                     ve Üyelerinin katılmasıyla oluşan karar organı

SPK                           : Sermaye Piyasası Kurulu

Genel Yönetmelik   : Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve

                                     Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

İMKB Yönetmeliği   : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği

 

İKİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINA İLİŞKİN

GENEL HÜKÜMLER

 

Borsanın Kuruluş Amacı

Madde 5- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, menkul kıymetlerin güven ve istikrar içinde işlem görmesi için, Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında 91 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Genel Yönetmelik uyarınca borsaların açık, düzenli ve dürüst çalışmasını sağlamak üzere, Borsada işlem görmesi mümkün olan kıymetlerin alım ve satımı, fiyatlarının tespit ve ilanı işleriyle ve sermaye piyasasının ekonomik gelişmede etkin bir rol oynamasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

 

Borsanın Hukuki Yapısı

Madde 6- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Menkul Kıymet Borsaları Hakkında 91 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan ve Sermaye Piyasası Kurulunun izleme ve denetimi altında olan tüzel kişiliği haiz bir kamu kurumudur.

 

Borsanın Görev ve Yetkileri

Madde 7- İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının başlıca görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Menkul kıymetlerin Borsa kotuna alınması ile ilgili başvuruları, İMKB Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde incelemek, ek bilgi ve belgeler istemek, başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak,

b) Kanuni gerekler yerine getirilerek vadeli işlemlerle ilgili piyasalar açmak,

c) Borsada işlem görebilecek menkul kıymetler için türlerine göre menkul kıymetler pazarları oluşturmak, oluşturulan pazarlar ve bunlarda işlem görecek menkul kıymetleri belirlemek ve Borsa Bülteninde yayınlamak, pazarlara Borsa binasında yer tahsis etmek,

d) Borsada pazarların çalışma gün ve saatlerini belirlemek ve borsa bülteninde ilan etmek,

e) Borsa pazarlarında yapılan işlemler sonucunda oluşan fiyatları ve bu fiyatlardan yapılan toplam işlem miktarlarını seans bitiminde ilan etmek,

f) Borsada yapılan alım, satım işlemlerini güven ve istikrar içinde serbest rekabet şartları altında kolayca ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bu kuralların dışına çıkan Borsa üyelerine İMKB Yönetmeliğinde belirtilen müeyyideleri uygulamak,

g) Borsada, olağan dışı menfi gelişmelerin meydana gelmesi halinde, mevzuatın verdiği yetkiler içinde gerekli önlemleri almak,

ile görevli ve yetkilidirler.

 

Diğer Kuruluşlarla İşbirliği

Madde 8- Borsa, görevlerinin yerine getirilmesinde Sermaye Piyasası Kurulundan, Hazine Müsteşarlığından, bakanlıklardan, T.C. Merkez Bankasından ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerden görüş, bilgi ve yardım isteyebilir. Borsa, kanunen başka merciler tarafından takibi ve sonuçlandırılması gereken husuları ilgili mercilere intikal ettirir.

 

Borsanın Organları ve Teşkilatı

Madde 9- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Komiteler ile Borsa Başkanı ve Borsa Başkanına bağlı Başkanlık teşkilatından oluşur.

Borsa Genel Kurulu, Borsa üyelerinden meydana gelir ve Borsanın üst karar organıdır.

Yönetim Kurulu, SPK’nın teklifi üzerine müşterek kararname ile atanan Borsa Başkanı ile Genel Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki esaslara göre seçilen 4 üyeden oluşan karar organıdır. Borsa Başkanı, Yönetim Kurulunun ve yürütme teşkilatının başıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GENEL KURULUN GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 10- Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır.

a)   Borsaca hazırlanması gereken ve Genel Kurulun yetkisinde bulunan Yönetmelikleri karara bağlamak.

b)   Yönetim Kurulunun mevzuatla verilmiş olan yetkileri saklı kalmak kaydıyla Borsa işlerine ilişkin hususlarda karar almak, yetkili mercilere tekliflerde bulunmak; mevzuatla kendisine bırakılmış diğer görevleri yerine getirmek.

c)   Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporu ile denetçi raporunu inceleyip karara bağlamak.

d)   Borsanın bilançosunu ve gelir-gider hesaplarını inceleyerek karara bağlamak ve kesin hesabı onaylamak.

e)   Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek ve ibra etmek, ibra edilmeyen Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiler hakkında yapılacak işlemleri ve bunların göreve devam edip etmeyeceklerini karara bağlamak, denetçi ücretlerini belirlemek, seçimi Genel Kurula ait olan diğer komitelerin üyelerini seçmek ve gerektiğinde görevlerine son vermek.

f)    Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen bütçe ve personel kadrosunu kesinleştirmek.

g)   Gündemde yer alan diğer hususları görüşüp karara bağlamak.

Davet ve Gündem

Madde 11- Genel Kurul, her yıl Nisan-Mayıs aylarında Borsanın önerisi üzerine SPK’ca veya resen SPK’ca belirlenecek bir tarihte olağan olarak toplanır.

Genel Kurul, gerekli hallerde Borsa Yönetim Kurulunun önerisi üzerine SPK’nın veya resen SPK’nın daveti üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir.

Genel Kurulun gündemi, Yönetim Kurulunca hazırlanarak ilan edilir. Gündem ve davet mektubu üyelere ve Genel Yönetmelikte belirtilen oy hakkı olmaksızın toplantıya katılması öngörülenlere, toplantı tarihinden en az 15 gün önce, taahhütlü olarak gönderilir veya imza karşılığı teslim edilir. Gündemle birlikte üye giriş kartlarının da gönderilmesi gerekir.

 

Katılanlar ve Yönetim

Madde 12- Genel Kurul toplantısı, Borsa Başkanı tarafından açılır. Başkanlık Divanına, Genel Kurulca bir başkan ile 2 katip üye seçilir. Toplantı, divan başkanı tarafından, gündem çerçevesinde yönetilir.

Üyeler, oylarını bizzat veya vekilleri aracılığı ile kullanabilirler. Genel Kurulda bir kişi birden fazla üyeyi temsil edemez.

Oy sayımı ve tasnifi Başkanlık Divanınca yapılır. Divan gerekli gördüğü takdirde oy tasnifi için bir kurul oluşturabilir.

Toplantıya katılan üyelerin veya vekillerininin, ad ve soyadları ile temsil ettikleri üyenin, ünvan ve adresini gösteren ve Genel Kurul başkanı tarafından imza edilen bir cetvel düzenlenerek ilk oyların toplanmasından önce, hazır bulunanların görebilecekleri bir yere asılır. Bu cetvel, toplantıya davete ait diğer belgelerle birlikte Genel Kurul tutanağına eklenir.

SPK, Başkan ve üyeleri ile Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları ve SPK tarafından görevlendirilenler oy hakkı olmaksızın Borsa Genel Kuruluna katılabilir.

 

Nisaplar

Madde 13- Genel Kurul, üye tam sayısının yarısından fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Genel Kurul usulünce tekrar toplantıya davet olunur.

İkinci toplantı, üye tam sayısının 1/3 ünün katılmasıyla yapılır. Üçüncü toplantıda, nisap aranmaksızın, gündem görüşülerek karara bağlanır.

Gündem sırasının değiştirilmesi, katılanların salt çoğunluğu ile mümkündür. Gündeme yeni hususların ilave edilebilmesi için üye tam sayısının 2/3 ünün oyu gerekir.

Genel Kurulda her üye bir oya sahiptir. Kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. Oylar, katılanların kararı gereğince yazılı veya işari usule göre kullanılır.

 

Kararlar

Madde 14- Genel Kurulda verilen kararlar, yapılan seçimlerin sonuçları ve üyelerin beyanları bir tutanağa geçirilir. Borsa Başkanlığı bu tutanağın düzenlenmesi için Başkanlık divanına yardımcı olur.

Genel Kurul tutanakları, başkanlık divanı tarafından imzalandıktan sonra, izleyen ilk işgünü SPK’ya gönderilir.

Genel Kurul kararları, SPK’nın onayı ile veya bu onayın gecikmesi halinde, Genel Kurul kararlarının SPK’ya sunulmasını izleyen 30 gün içinde yürürlüğe girer.

Kararın tümünün veya bazı maddelerinin onaylanmaması, Genel Kurulun yeniden kararını gerektiriyorsa, bu takdirde Genel Kurul, SPK tarafından, gerekliliğin belirlendiği tarihten itibaren, 15 gün içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrı mektuplarıyla birlikte SPK’nın onaylamama gerekçeleri de üyelere bildirilir.

Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar, toplantıda hazır bulunmayan veya bulunup da karşı oy veren üyeleri de bağlar.

Borsa Genel Kurulunun SPK tarafından onaylanmış kararlarının iptali için idari yargı organlarına başvurabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

 

Yönetim Kurulunun Teşekkülü

Madde 15- Yönetim Kurulu, SPK’nın teklifi üzerine müşterek kararname ile atanan Borsa Başkanı ile Genel Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki esaslara göre seçilen 4 üyeden teşekkül eder.

Komisyoncu üyelik uygulaması aracı kurum statüsüne dönüştürüldüğü için Genel Yönetmelikte bir düzenleme yapılıncaya kadar komisyoncu üyeyi temsil eden Yönetim Kurulu üyesi, Borsa Genel Kurulunda aracı kurumları temsil eden üyelerden gösterilen adaylar arasından kendi usulüne göre seçilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında Yönetim Kurulu Başkan Vekilini seçer.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 16- Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır.

a) Mesleki nitelikli görevleri

1-   Borsaya ilişkin her türlü iç mevzuatı hazırlamak.

2-   Menkul kıymetlerin Borsaya kote edilmesiyle ilgili başvuruları karara bağlamak.

3-   Borsa işlerinin mevzuata ve kurallara uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

4-   Genel Kurulca kurulanlar dışında Yönetmeliklerle belirlenmiş veya ihtiyaç duyulabilecek ihtisas komitelerini kurarak üyelerini seçmek ve çalışma esaslarını düzenlemek.

5-   Borsa kotunda yer alan veya almayan menkul kıymetlerle işlem göreceği Borsa pazarlarını açmak.

6-   Borsa işlemlerinde çıkabilecek uyuşmazlıkları inceleyerek sonuçlandırmak.

7-   Borsada düzeni ve dürüstlüğü bozanlar hakkında disiplin cezası vermek.

b) İdari nitelikli görevleri

1-   Kendi çalışma kural ve yöntemlerini saptamak.

2-   Ana hizmet birimlerinin yıllık ya da belli süreli çalışma porgramlarını görüşüp kesinleştirmek.

3-   Borsanın bütçesini, gelir  ve giderlere ilişkin kesin hesabını ve yıllık çalışma raporunu görüşüp karara bağlamak ve Genel Kurula sunmak.

4-   Borsa gelirleri kalemlerinin miktar ve oranları ile bunların tahsil zaman ve şekillerini tespit etmek ve SPK onayına sunmak.

5-   Borsanın personele ilişkin kadrosunu hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

6-   (Değişik: 25/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) Borsa adına imzaya yetkili olacak personelin atama, yükseltme, disiplin cezaları konularında karar vermek, ücret göstergesi, tazminat, ikramiye ve sosyal yardımlar gibi konularda, Personel Yönergesinin kendi yetkisine bıraktığı hususları görüşüp karara bağlamak, atama yetkisini gerektiğinde Borsa Başkanına devretmek.

7-   Yetkisinde olan satın alma, satma ve kiralama konularındaki dosyaları, sözleşme önerilerini görüşüp karara bağlamak.

8-   Borsanın üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkında her türlü işleme gerektiğinde sulha,ibraya ve tahkime karar vermek.

9-   Borsa Başkanı adına temsil ve imzaya yetkili üst yönetim personelinin bu yetkilerinin kapsamını belirlemek.

10- Borsanın çalışmaları hakkında Borsa Başkanından bilgi istemek, çalışma sonuçlarını değerlendirmek, özel denetim yapılmasını istemek.

11- Mevzuatla verilen sair görevleri yerine getirmek ile görevli ve yetkilidir.

Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuata göre yetki alanına giren konularda tam yetkilidir. Bu yetkiler Genel Kurulca kısıtlanamaz.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Madde 17- Yönetim Kurulu üyelerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır.

a) Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler:

1-   Yönetim Kurulu toplantı, görüşme ve kararlarına katılmak,

2-   Yönetim Kurulunca verilen görevleri yerine getirmek,

3-   Yönetim Kurulu çalışmalarının uyumlu, verimli ve düzenli yürümesini sağlamak konusunda Yönetim Kurulu Başkanına yardımcı olmak.

b) Yönetim Kurulu Üyeleri;

1-   Borsa işleri hakkındaki görüş, düşünce ve önerilerini Borsa Başkanlığına bildirirler.

2-   Yönetim Kurulu kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanması veya Yönetim Kurulunca verilen kararların uygulanması ile ilgili olarak Başkanlığı öneri getirirler.

 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Hizmet Birimleri ile İlişkileri

Madde 18- Yönetim Kurulu üyeleri, ana ve yardımcı hizmet birimlerinin çalışmalarına müdahale edemeyecekleri gibi Borsada çalışanlara emir ve talimat da veremezler.

Yönetim Kurulu üyelerinin ana ve yardımcı hizmet birimleri ile ilişkileri Başkanlık aracılığı ile sağlanır.

 

Gündem ve Toplantılar

Madde 19- (Değişik birinci fıkra: 16/2/2010 tarihli ve 27495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) Borsa Başkanı tarafından belirlenen gündem ve toplantı günü ile saati Yönetim Kurulu Özel Bürosu tarafından önceden üyelere dağıtılır.

Başkanın teklifi ve üyelerin kararı ile olağan toplantıların gündeminde değişiklik yapılabilir. Gündem dışı olarak üyeler tarafından yapılacak önerilerin aynı toplantıda görüşülmesi toplantıya katılanların oy birliği ile olur.

Üyeler tarafından verilecek önergelerin gelecek ilk olağan toplantının gündemine alınması zorunludur.

 

Toplantı ve Karar Nisabı

Madde 20- Borsa Yönetim Kurulu, Borsa Başkanının daveti üzerine en az Genel Yönetmelikte belirlenen süre içinde bir defa başkan dahil en az 4 üyenin hazır bulunması ile toplanır. Başkan bulunmadığı hallerde toplantıları başkan vekili yönetir. Toplantı günleri denetçilere bildirilir. Denetçiler oy sahibi olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Kararlar, katılan üye sayısının çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı görüş kabul edilmiş sayılır. Çekimser oy kullanılamaz. Alınan karara aykırı görüşü olanlar, dayandıkları nedenleri toplantıda açıklamak zorundadırlar.

 

Kararlar

Madde 21- Toplantıda alınan kararlar, en geç bir ay içinde karar defterine yazılıp Başkan ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

Başkan veya üyelerden birinin görüşmelerin tutanağa geçirilmesini istediği toplantılarda tutanak tutulur.

Karara aykırı görüşte olan üye, farklı görüşlerinin gerekçelerini karada belirtmek zorundadır.

Öneri veya önergenin aynen benimsenmesi halinde “öneri veya önergenin aynen kabul edildiğini” belirten açıklama, önerge veya öneri yazısı ile birlikte karar kapsamına girer.

Karar Defteri

Madde 22- Borsa Yönetim Kurulunun kararları, aralarında açık bırakılmamak ve satır aralıklarında çıkıntı olmamak kaydıyla, noterden onaylanmış birbirini izleyen sayfa numaralı ciltli bir deftere, metnin sağlığından hiçbir şekilde şüpheyi gerektirmeyecek bir biçimde tarih ve numara sırasıyla yazılır.

Karar defterine her toplantıya ait kararların yazılmasında aşağıdaki sıra gözetilir.

a)   Toplantıya katılanların adları,

b)   Gündem sırasına göre konu ile ilgili öneri yazısı veya önerge,

c)   Karar metni,

d)   Ayrı görüş açıklaması.

Karar defterinin her sayfası Başkan ve üyelerce paraf edilir. Son sayfa Başkan ve üyelerin adları yazılarak toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.

 

Karar  Örnekleri

Madde 23- (Değişik birinci fıkra: 16/2/2010 tarihli ve 27495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu Özel Bürosu’nda saklanır ve kararların onaylı örnekleri derhal ilgililere gönderilir

Karar örneklerinin aslına uygunluğu, Borsa Başkanı tarafından onaylanır.

 

Görüşmelerin Gizliliği ve Toplantıya Katılabilecek Olanlar

Madde 24- (Değişik birinci fıkra: 16/2/2010 tarihli ve 27495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile)(*) Yönetim Kurulunun toplantıları gizlidir. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeler tarafından görüşlerini bildirmeleri istenen Başkan Yardımcıları, Hukuk Başmüşaviri, Müdür ve Uzmanlar ile Yönetim Kurulu Özel Bürosu personeli dışında hiç kimse toplantılara katılamaz.

Yönetim Kurulunca belirli bir konuda görüşlerini bildirmeleri ya da belli dosyaların raportörlüğünü yapmaları istenen uzman kişiler de ilgili oldukları konuların görüşüldüğü Yönetim Kurulu toplantılarına davet edilebilirler.

Ancak Yönetim Kurulu kararları toplantıya dışarıdan katılanların yanında alınmaz.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

DENETLEME KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREV VE YETKİLERİ

 

Denetleme Kurulunun Seçimi

Madde 25- Borsanın denetleme kurulunun seçimi ile ilgili esaslar Genel Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilmiştir.

 

Görev ve Yetkileri

Madde 26- Denetçiler, borsaların hesap ve işlemlerini, kanun , kararname, tebliğ, SPK ve borsa Genel Kurulu kararları çerçevesinde denetlemekle görevli ve yükümlüdürler.

Denetçiler yönetime müdahale edemez, görüşlerini yazılı olarak Borsa Başkanlığına bildirir ve bir örneğini de SPK’ya gönderirler. Bu raporlardaki işlemlerle ilgili hususlarda Yönetim Kurulu gerekli tedbirleri alır. Yönetim Kurulunun nazara almadığı, ancak denetçilerin ısrar ettiği teklif ve görüşler, SPK’ca incelenir. SPK kararı kesin olup, buna göre işlem yapılır.

Borsa Başkanlığı, denetçilerin talep edeceği bütün bilgi ve belgeleri vemekle yükümlüdür. Denetçiler, her yıl sonunda borsanın işlem ve hesapları hakkında hazırlaycakları raporu Genel Kurula sunarlar. Denetçiler, gerekli gördükleri takdirde ara raporlar hazırlayıp görüşlerini ilgili mercilere duyururlar.

 

 

 

(*)24 üncü maddenin birinci fıkrası; daha önce 25/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiştir.

ALTINCI BÖLÜM

KOMİTELERİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREV VE İŞLEYİŞİ

Kotasyon Komitesi

Madde 27- Kotasyon Komitesi: Kotasyon Komitesi, 1 Başkan ve 2 üyeden oluşur. Komite üyeleri, Borsa Başkanının teklifi üzerine Yönetim Kurulunca borsa işlemleri konusunda uzman niteliklerini taşıyanlar arasından 2 yıl için seçilir.

Kotasyon Komitesi, menkul kıymetlerin borsa kotuna alınması için yapılan başvuruları değerlendirerek bu konuda hazırlayacağı raporları Yönetim Kuruluna sunar ve kendi konusunda verilen diğer görevleri yapar.

 

Uyuşmazlık ve Disiplin Komiteleri

Madde 28- a) Uyuşmazlık Komitesi: Uyuşmazlık Komitesi, Genel Yönetmeliğin 7 nci maddesinde öngörülen gruplar adına ve her gruptan ikişer kişi olmak üzere Olağan Genel Kurulda seçilecek adaylar arasından, Yönetim Kurulunca ikişer yıl için seçilen bir başkan ve iki üyeden oluşur. Yönetim Kurulunca sıra belirtilerek ayrıca üç de yedek üye tayin edilir.

Uyuşmazlık Komitesi Borsa işlemlerine ilişkin olarak, üyeler ve üyelerle müşterileri arasında çıkan uyuşmazlıkların idari yoldan çözümü için Borsa Yönetim Kuruluna yardımcı olur.

Komite en az iki üyenin hazır bulunması ile Borsada ayda bir defadan az olmamak üzere toplanır. Uyuşmazlık Komitesi, Borsa işlemlerine ilişkin olarak üyeler ve üyelerle müşterileri arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü için ilgili Borsa Yönetmeliklerine göre, Yönetim Kuruluna görüş bildirir. Komite görüşü için en az iki üyenin olumlu oyu gerekir. Çekimser oy kullanılamaz. Karşı oy kullanan üye, görüşünün gerekçesini kararda belirtmek zorundadır.

Üyeliği düşen veya sona eren üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere ilk yedek üye asil üyeliğe atanır.

(Ek paragraf: 25/3/2009 tarihli ve 27180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) Borsa Hukuk Başmüşavir Yardımcısı Komitenin raportörlüğünü yapar.

b) Disiplin Komitesi: Disiplin Komitesi, Genel Yönetmeliğin 7 nci maddesinde öngörülen gruplar adına ve her gruptan ikişer kişi olmak üzere Olağan Genel Kurulda seçilecek adaylar arasından, Yönetim Kurulunca ikişer yıl için belirlenen bir Başkan ve iki üyeden oluşur. Yönetim Kurulunca sıra belirtilerek üç de yedek üye tayin edilir. Komite en az iki üyenin hazır bulunması ile ve en az ayda bir defa olmak üzere Borsada toplanır. Disiplin Komitesi, ilgili Borsa yönetmeliklerinde öngörülen disiplin kurallarına göre, karar verir ve bu kararları Yönetim Kurulunun onayına sunar. Komite kararları için en az iki olumlu oy gerekir. Çekimser oy kullanılamaz. Karşı oy kullanan üye, görüşünün gerekçesini kararda belirtmek zorundadır.

Disiplin komitesi Borsada düzeni ve dürüstlüğü bozan ve Borsa işlerine hile karıştıran, Borsa işlerinin açık, düzenli ve dürüst yürütülmesi için alınan kararlara uymayanlarla ilgili disiplin kararlarını verir.

Asil üyenin görevden ayrılması veya üyeliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde ilk yedek üye kalan süreyi tamamlamak üzere üyeliğe atanır.

(Değişik: 25/3/2009 tarihli ve 27180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) Borsa Hukuk Başmüşavir Yardımcısı Komitenin raportörlüğünü yapar.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

BAŞKANLIK TEŞKİLATI VE GENEL YÖNETİM İLKELERİ

 

Başkanlık Teşkilatı

Madde 29- Borsanın idari yapısı, Başkan ve Başkanlık Teşkilatı ile üst kademe yöneticilerin görev ve yetkileri, ana başlıklar halinde, aşağıda gösterilmiştir.

Borsa Başkanı

Madde 30- Borsa Başkanı, Genel Yönetmelikte belirlenen şartları haiz kişiler arasından SPK’nın teklifi üzerine müşterek kararname ile 5 yıl için atanır.

Borsa Başkanı, Borsanın en üst amiri olup aynı zamanda Borsa Yönetim Kurulu Başkanıdır. Borsa Başkanı, Borsanın genel yönetimi ve temsilinden sorumludur.

Bu sorumluluk, Borsanın çalışmalarının genel çerçevede düzenlenmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde kamuya yansıtılması görev ve yetkilerini kapsar.

Başkan, görevlerinin yerine getirilmesinde yeteri kadar danışman hizmetinden yararlanabilir.

 

Birinci Başkan Yardımcısı

Madde 31- Birinci Başkan Yardımcısı, Başkan Yardımcısı görev ve yetkilerine ilave olarak Başkan Yardımcıları arasında koordinasyonu sağlar.

 

Başkan Yardımcısı

Madde 32- Kendi sorumluluğundaki Borsa hizmet birimlerinin Borsa Başkanı adına genel yönetimi ve temsilinden sorumludur.

Başkan Yardımcısı, kendi sorumluluğu altındaki Borsa teşkilatını kanun, kararname, tebliğ ve Yönetim Kurulu kararları ve Başkan talimatları çerçevesinde yönetmek, kademeler arasında uyum ve işbirliğini, çalışmanın organizasyon ve koordinasyonunu sağlamak ve Borsa Başkanı tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde verilecek görevleri yapmakla yükümlüdür.

Başkan Yardımcısı özellikle;

a)   Teknik konularda Yönetim Kurulunun ve Başkanın kararlarını uygulamak,

b)   Borsanın yıllık bütçe önerisi içinde kendi sorumluluğuna giren kısımları hazırlayıp Borsa Başkanına sunmak,

c)   Araştırma ve izleme faaliyetlerinden elde edilen sonuçları yapılan başvurulara ilişkin olarak hizmet birimlerinden gelen dosyaları hazırlanan görüş ve önerilere, gereken hallerde kendi görüşlerini de ekleyerek Borsa Başkanına sunmak,

d)   Kendi sorumluluk alanına giren Borsa gelirlerinin toplanmasını ve giderlerinin yapılmasını sağlamak, çalışanların özlük haklarına, hak edişlerine ve personel hukukuna ilişkin olarak kendi yetkisine bırakılan işlemleri yürütmek,

e)   Başkanın verdiği yetkiler çerçevesinde Borsayı ilgili resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek, bu kuruluşlarla ilişkileri yürütmek

ile görevli ve yetkilidir.

 

Hukuk Başmüşaviri(*)

Madde 33- (Değişik: 25/3/2009 tarihli ve 27180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) Hukuk Başmüşaviri, hukuki konularda Başkana görüş sunmak, gerektiğinde Başkan adına ve Başkanın talimatları doğrultusunda Borsayı adli, idari ve diğer ilgili kurumlar nezdinde temsil etmek, SPK ve Borsa mevzuatlarında, günün ihtiyaçlarına göre, yapılması gerekli yeni düzenleme çalışmalarına destek vermek, yardımcı olmak ve bunlar için Başkana seçenekli görüşler bildirmekle yükümlü olup, doğrudan Başkana karşı sorumludur. Hukuk Başmüşaviri yönetim ve özlük işleri bakımından başkan yardımcısı statüsündedir.

Hukuk Başmüşaviri ayrıca;

a- Hukuk Müşavirliğinin koordinasyonu ve bu Müşavirlikçe yapılan çalışmaları takip ve yönlendirmek,

 

 

 

 

 

(*)  Madde 33; başlığı ile birlikte 25/3/2009 tarihli ve 27180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiştir.

b- (Değişik: 16/2/2010 tarihli ve 27495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun olarak, zamanında yapılması için tüm çalışmalara nezaret edip sonuçlandırmak

c-   1 – Disiplin Komitesi çalışmalarının hazırlık safhasını koordine etmek,

2 – Uyuşmazlık Komitesi çalışmalarının ön hazırlıklarını koordine etmek ve bunlarla ilgili kararların yazılıp uygulanmasına yardımcı olmak,

d- Gerekli hallerde Borsa birimlerine müşavirlik hizmeti sunmak,

e- Başkan tarafından verilecek diğer görevleri mümkün olan titizlik ve özenle yapmak,

ile görevli ve yetkilidir.”

 

Borsanın Hizmet Birimleri

MADDE 34- (Değişik: 25/3/2009 tarihli ve 27180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) Doğrudan Başkana veya bir Başkan Yardımcısına veya Hukuk Başmüşavirine bağlı olarak görev yapan Borsanın hizmet birimleri; Teftiş ve Gözetim Kurulu Başkanlığı, Bilgi Sistemleri Merkezi, Hukuk Müşavirliği ve Müdürlükler ile bunlara bağlı olarak çalışan uzman personel, özel ihtisas personeli, teknik personel ve diğer çalışanlardan oluşur.

Borsanın ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Teftiş ve Gözetim Kurulu Başkanlığı,

b) Bilgi Sistemleri Merkezi,   

c) Hukuk Müşavirliği,

d) Müdürlükler,

   1) Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü

   2) Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü

   3) Risk Yönetim Müdürlüğü

   4) Takas ve Saklama Müdürlüğü

   5) Kotasyon Müdürlüğü

   6) İstatistik Müdürlüğü

   7) Strateji Geliştirme ve Araştırma Müdürlüğü

   8) Eğitim ve Yayın Müdürlüğü

   9) (Değişik: 16/2/2010 tarihli ve 27495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

   10) Personel Müdürlüğü

   11) Mali İşler Müdürlüğü

   12) İdari İşler Müdürlüğü

   13) Yapı ve İşletme Müdürlüğü

   14) (Değişik: 16/2/2010 tarihli ve 27495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) Özel Kalem Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Özel Bürosu

   15) Üye İşleri Müdürlüğü

   16) Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü

   17) Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü

   18) Kamuyu Aydınlatma Platformu İşletim Müdürlüğü

   19) Gelişen İşletmeler Piyasası Müdürlüğü

   20) Piyasa, Ürün Geliştirme ve Özel Projeler Müdürlüğü”

   21) (Ek: 16/2/2010 tarihli ve 27495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) Medya ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

   22) (Ek: 16/2/2010 tarihli ve 27495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) Pazarlama Müdürlüğü

Müdür

Madde 35- Başkan veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak kendi biriminin Borsa Başkanı adına genel yönetimi ve temsilinden sorumludur. Müdür, kendi biriminin yıllık çalışma porgramını hazırlar ve onaylandıktan sonra bu programın uygulanmasını ister ve

denetler. Müdürlüğün bütçe önerisi, yıllık çalışma raporunu bağlı olduğu mercie sunar. Müdür, görevli olduğu birime, kanun, kararname, tebliğ ve Borsa kararları ile verilmiş görevlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini, biriminin alt kademeleri arasında uyum ve işbirliğini, çalışmanın organizasyon ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

Müdür, uzman personelin sıfat ve yetkilerini de taşır.

 

Müdür Yardımcısı

Madde 36- Bir birimdeki iş hacminin gerektirmesi halinde, birim müdürünün talimatı çerçevesinde çalışmak ve görevlerinde ona yardımcı olmak amacıyla, gereği kadar müdür yardımcısı atanabilir.

 

Yönetimde Görev ve Yetki Kademeleri

Madde 37- Borsanın hizmet birimlerinin yönetiminde esas alınacak genel görev ve yetki kademeleri aşağıda gösterilmiştir.

a)   Borsa Başkanı

b)   Başkan Yardımcısı

c)   Müdür (yönetim ve uzman personel için)

d)   Müdür Yardımcısı ( yönetim ve uzman personeli için)

e)   Servis Şefi (yönetim personeli için)

f)    Şef Yardımcısı (yönetim personeli için)

(Değişik: 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) Teftiş ve Gözetim Kurulu Başkanı, Başdanışman, Hukuk Başmüşaviri, Güvenlik Müdürü, Özel Kalem Müdürü doğrudan Başkana bağlıdır.

 

Yönetiminde Uygulanacak Temel İlkeler

Madde 38- Her müdür, planlama, uygulama ilkelerinin belirlenmesi, işin organizasyonu, Borsada eğitim ve geliştirme konularında görev ve sorumluluk taşır.

Müdürler, bu yükümlülüklerini yerine getirmek için;

a)   Yönetimleri altındaki faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini planlar ve düzenler.

b)   Mevcut uygulamanın doğruluk ve yeterliliğini diğer görevlilerle işbirliği anlayışı içinde sürekli olarak izler.

c)   Çeşitli önerileri değerlendirip ilgili makama sunar.

d)   Yönettikleri faaliyetleri organize eder ve amiri bulundukları birim görevlilerine işleri dağıtarak yetki ve sorumlulukların sınırlarını belirler.

e)   Hizmete uygun personelin seçiminde, idareye yardımcı olur ve personelin birim içindeki tüm seksiyonların faaliyetleri ve işlemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.

f)    Kendi biriminin görev çalışma Yönetmeliği önerisini düzenler.

g)   Verimliliği sağlamak amacıyla, yerleşme ortamının uygunluğunu ve gerekli araç ve gereçlerin sağlanması girişimlerinde bulunur.

h)   İşlerin süresinde, doğru ve tam olarak yürütülmesini sağlamak üzere tüm faaliyetleri kontrolu altında tutar.

i)    Diğer birimlerle ilgili işlem ve kararlarda koordinasyonu sağlar ve kırtasiyeciliği azaltıcı önlemleri alır.

j)    Faaliyetleri hakkında periyodik istatistik ve diğer bilgilerin ilgili makama ulaşmasını sağlar.

k)   İş yeteneklerini dikkate alarak, uyumlu iş dağıtımı yaparken, personele daha iyi yetişme olanağı yaratmaya çaba gösterir.

l)    Kanun, kararname ve tebliğlerle Borsaya verilmiş bulunan görevlerden, kendi birimlerini ilgilendirenlerin zamanında ve en iyi bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli çabayı gösterir ve önlemleri alır.

 

Görev ve Yetki İlişkisi

Madde 39- Bir görevin yerine getirilmesi, bu göreve ilişkin yetkilerin de ilgiliye tanınmasını gerektirir. Her personel, ilgili mevzuat ve yetkili amirlerince kendine verilen görevlerin yapılmasında gerekli dikkat ve özeni göstermek zorundadır.

 

Görev ve Yetkilerin Kullanışı

Madde 40- Görev ve yetkiler etkin bir biçimde sürat, güven içerisinde ülke ekonomisi ve toplum yararları gözetilerek yerine getirilir ve kullanılır. Görevler, Borsa topluluğunda iş ahengini yaratacak ve personelin sorumluluk payını belirtecek bir iş bölümüne göre ve verimlilik ilkesine bağlı olarak verilir ve yerine getirilir.

 

Yetki Devri

Madde 41- Her müdür yetkilerinden uygun gördüklerini astlarına devredebilir. Devredilen yetkilerin kapsam ve sınırları, işin gereğine göre, yetkiyi devreden amir tarafından belirlenir.

Amirler tarafından devredilmiş olan yetkiler, amirin değişmesi halinde, yeni amirce aksine bir talimat verilmediği sürece aynen devam eder.

Bir göreve vekaleten atananlar, o görev için verilmiş olan yetkiyi tam olarak kullanırlar ve buna göre de o görevden sorumlu tutulurlar.

Ancak, yürürlükteki mevzuat uyarınca, doğrudan doğruya Başkanlıkça emir ve yetki verilmesini, genel uygulamaya ilişkin karar alınmasını gerektiren hallerde, yetki sahipleri yetkilerini kendiliklerinden alt kademelere devredemezler. Başkan, devredeceği yetkileri ve bunların kullanışını kanun ve Yönetmelikler uyarınca kendi takdirine göre düzenler.

 

Sorumluluk

Madde 42- Tüm personelin sorumluluğu görevlerinden doğan yetkileri ile orantılıdır.Görevlerin yerine getirilmesinde iş gereklerine, çalışma esaslarına, gizlilik ilkelerine, mevzuata ve verimlilik ölçülerine aykırı hareket ve kararları ile kasıt, hata ve ihmallerinden meydana gelen olumsuz sonuçlardan görevli amir ve memurlar sorumludur.

Personel, Borsaya verdikleri zararları Genel Yönetmelik ve diğer mevzuat uyarınca tazminle yükümlüdür.

 

Müdür ve Personeli

Madde 43- Müdürler, kendilerine doğrudan doğruya bağlı bulunan personele mevzuat hükümleri içinde emir verme yetkisine sahiptirler. Müdüre başvurmaya olanak bulunmayan acele hallerde personel, kendi sorumluluğu altında inisiyatif kullanarak gereken önlemi alır ve durumu derhal Müdürüne bildirir.

 

İşlerin Sürekliliği

Madde 44- Borsadaki görevler yerine getirilirken, görülen hizmetin bir bütünün parçası, tamamlayıcısı, başlangıcı veya devamı olduğu gözden uzak tutulamaz.

Bu nedenle görülen her hizmet, görev ve iş, zaman, nitelik ve nicelik bakımlarından öteki hizmet, görev ve işlere aykırı düşecek ya da onları aksatacak özellik taşıyamaz.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA BİRİMLERİNİN TEŞKİLATI VE GÖREV TANIMLARI

Teftiş ve Gözetim Kurulu Başkanlığı (*)

Madde 45 – (Değişik: 16/2/2010 tarihli ve 27495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile)(**) Borsa mevzuatı ve ilgili mevzuat çerçevesinde; Borsa üyeleri ve temsilcileri ile menkul kıymetleri Borsada işlem gören ortaklıklar ve yatırım fonlarının gözetim ve denetimi, Borsa pazarlarındaki işlemlerin gözetim ve denetimi ile görevli ve yetkilidir. Teftiş ve Gözetim Kurulu Başkanlığı ayrıca Borsa teşkilat birimlerinin iç denetimi ile Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Teftiş ve Gözetim Kurulu Başkanlığı doğrudan doğruya Başkana karşı sorumludur.

Teftiş ve Gözetim Kurulu Başkanlığı, yönetim ve hizmet bakımından Kurul Başkanı, Kurul Başkan Yardımcıları, yeterli sayıda Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı ve Özel İhtisas Personeli ile servis personelinden oluşur. Bu Kurulun görev ve çalışma esasları özel bir Yönetmelikte düzenlenir. Teftiş ve Gözetim Kurulu Başkanı yönetim ve özlük işleri bakımından Başkan Yardımcısı, Teftiş ve Gözetim Kurulu Başkan Yardımcısı ise Müdür statüsündedir.

 

Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü

Madde 46- Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü, Borsada hisse senetleri için pazar oluşturulması, işlem salonunun idaresi, alım satım emirlerinin ve müzayedelerin Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesiyle yükümlüdür.

Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü, yönetim ve hizmet bakımından kendisine bağlı, yeter sayıda, eksper ve yardımcıları ile servis elemanlarından oluşur.

 

Eksperlerin Görevleri

Madde 47- Hisse Senetleri Piyasası Eksperleri, hisse senetlerine ilişkin alım satım emirlerinin ilgili iç Yönetmelikte belirtilen esaslara göre karşılaştırılması ile fiyatların teşekkülünü izleme ve alım satım işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamakla yükümlü olan görevlilerdir.

 

Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü

Madde 48- Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü, hisse senetleri dışındaki tüm menkul kıymetlerin alınıp satıldığı piyasaların düzenlenmesi ve yürütülmesi ile yükümlüdür.

Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü Müdür, Müdür yardımcısı ve hizmet bakımından kendisine bağlı, yeter sayıda, eksper ve yardımcıları ile servis elemanlarından oluşur.

 

Eksperlerin Görevleri

Madde 49- Tahvil ve Bono Piyasaları Eksperleri, bu piyasalara ilişkin alım satım emirlerinin ilgili İMKB Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre karşılaştırılması ile fiyatların teşekkülünü izleme ve alım satım işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamakla yükümlü olan görevlilerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)   45 inci madde başlığı; 1/7/2003 tarihli ve 25155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiştir.

(**) 45 inci  madde daha önce, 1/7/2003 tarihli ve 25155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiştir.

Risk Yönetim Müdürlüğü(*)

Madde 50 - (Değişik: 10/2/2006 tarihli ve 26076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) Risk Yönetim Müdürlüğü, piyasalardan kaynaklanan risklerin uluslararası kabul görmüş metodolojiler çerçevesinde hesaplanması, izlenmesi ve yönetimi ile yükümlüdür.

(Değişik: 25/3/2009 tarihli ve 27180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) Risk Yönetim Müdürlüğü; Müdür, Müdür Yardımcısı ile yeterli sayıda uzman, uzman yardımcısı, özel ihtisas personeli ve idari personelden oluşur.

 

Eksperlerin Görevleri

Madde 51- Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü Eksperleri, vadeli işlem piyasalarına ilişkin alım satım emirlerinin, ilgili Yönetmelikle belirtilen esaslara göre karşılaştırılması ile fiyatların teşekkülünü izleme ve alım satım işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamakla yükümlü olan görevlilerdir.

 

Takas ve Saklama Müdürlüğü

Madde 52- Takas Merkezi Borsa üyelerinin Borsa işlemlerinden doğan teslim yükümlülüklerini yerine getirebilmelerinin sağlanması amacıyla gerekli muhasebe sisteminin yardımıyla üyeler arasındaki menkul kıymet ve paranın takasını sağlar. Temerrüde düşen üyeleri Piyasa Müdürlüğüne bildirerek teslimatların gerçekleşmesine yardımcı olur. Saklama merkezi takas işlemlerini kolaylaştırmak ve fiziksel teslimatı ortadan kaldırmak üzere menkul kıymetleri üyeler adına saklama merkezinde saklamak, kupon tahsilatı, talimata dayalı olarak rüçhan hakkı kullanımı işlemlerini Borsanın gözetimi altında yapmak, menkul kıymetlerin bu gibi haklarını kullandıktan sonra hak sahibi üyelerin hesaplarına aktarmak işlerini yapar.Takas ve Saklama Müdürlüğü, Müdür, Müdür Yardımcısı, yeter sayıda uzman ve yardımcıları ile servis personelinden oluşur.

Gerekirse bu merkezlerin çalıştırılma görevi Borsa Yönetim Kurulu kararı ile Borsa dışında bir şirket ve/veya Bankaya devredilebilir.

 

Kotasyon Müdürlüğü

Madde 53- Kotasyon Müdürlüğü, menkul kıymetlerin borsa kotuna alınması için yapılan başvuruların, Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yükümlüdür. Bu konuda hazırlayacağı raporları Kotasyon Komitesine verir. Ayrıca borsa pazarlarında işlem görmesi için başvurusu yapılmış olan menkul kıymetlere ilişkin değerlendirme raporları hazırlayarak Başkanlığa sunar.

Kotasyon Müdürlüğü, Müdür, Müdür Yardımcısı ve yeter sayıda uzman ve yardımcıları ile servis elemanlarından oluşur.

 

İstatistik Müdürlüğü(**)

Madde 54-(Değişik: 25/3/2009 tarihli ve 27180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) İstatistik Müdürlüğü;

Borsa’da gerçekleştirilen işlemlere ve menkul kıymetleri Borsa’da işlem gören şirketlere ilişkin istatistiki verileri hazırlamak, bu bilgileri periyodik dönemler itibariyle yayımlamak,

Menkul kıymetleri Borsa’da işlem gören şirketlerin sermaye arttırımları ve temettü ödemelerinin başlayacağı tarihleri, bu tarihlerde uygulanacak baz/referans fiyatları, açılacak/kapanacak yeni hisse ve rüçhan hakkı pazarlarını belirlemek, bu bilgileri ilgili birimlere bildirmek ve duyurularını yapmak,

 

 

 

 

(*) 50 nci madde madde başlığı ile birlikte, 10/2/2006 tarihli ve 26076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiştir.

(**)Madde 54; başlığı ile birlikte 25/3/2009 tarihli ve 27180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiştir.

İMKB Hisse Senetleri Piyasası Endekslerinin kapsamında yer alacak şirketleri belirlemek ve endekslerin sürekliliğini sağlamak, İMKB verilerini kullanarak endeks hesaplayan kuruluşlarla yapılan İMKB Endeks Yapıcılığı Lisans Sözleşmeleri ve İMKB Endekslerinin finansal ürünlerde kullanımını düzenleyen İMKB Endeksleri Lisans Sözleşmeleri ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak

ile yükümlüdür.

İstatistik Müdürlüğü, müdür, yeterli sayıda müdür yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı, özel ihtisas personeli, şef ve şef yardımcısı ve servis personelinden oluşur.

 

Pazarlama Müdürlüğü(*)

Madde 55 – (16/2/2010 tarihli ve 27495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile yeniden düzenlenmiştir.) Borsada bulunan piyasa ve pazarların ve bu piyasa ve pazarlarda işlem gören veya görecek olan menkul kıymetlerin, Borsada üretilen veri ve teknolojik ürünlerin pazarlama stratejilerini oluşturmak, bu stratejilerle uyumlu pazarlama tekniklerini saptamak, geliştirmek, uygulamak ve bu faaliyetlerinin sonuçlarına ilişkin gerekli raporlamaları yapmak ya da yaptırmak ile görevlidir.

Pazarlama Müdürlüğü, Müdür ile yeterli sayıda Müdür Yardımcısı, uzman personel, şef, şef yardımcısı ve özel ihtisas personeli ile servis personelinden oluşur.

 

Medya ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü(**)

Madde 56 – Borsanın kurumsal kimliğinin tanıtımı ve iletişim faaliyetlerinin koordinasyonu kapsamında, medya ve halkla ilişkiler, organizasyon, reklam ve sponsorluk işleri; 9/10/2003 tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki iş ve işlemler ile yatırımcı danışma ve bilgilendirme hizmetlerinin yürütülmesi konularında yetkili ve görevlidir.

Müdürlük, Müdür ile yeter sayıda Müdür Yardımcısı ile uzman personel, şef, şef yardımcısı ve özel ihtisas personeli ile servis personelinden oluşur.

 

Uzman ve Özel İhtisas Personelinin Görevleri(***)

Madde 57- (Değişik: 6/9/1998 tarihli ve 23455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) Uzman ve özel ihtisas personeli, gözetim işlemlerinin yürütülmesi için gerekli olan veri tiplerinin ve kaynaklarının belirlenmesi, verilerin toplanması, derlenmesi ve analiz edilmesi, raporların ve gözetim yöntemlerinin oluşturulması, elde edilen bilgi ve verilerin gizliliğinin, güvenliğinin sağlanması ve Teftiş ve Gözetim Kurulu Başkanlığı(****) işlerinin izlenerek sonuçlandırılması ile yükümlü olan görevlilerdir.

 

Strateji Geliştirme ve Araştırma Müdürlüğü(*****)

Madde 58 – -(Değişik: 25/3/2009 tarihli ve 27180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile)Strateji Geliştirme ve Araştırma Müdürlüğü, ekonomi, sermaye piyasası, borsa, takas ve saklama ile ilgili konularda ve Borsa Yönetiminin

 

(*)  25/3/2009 tarihli ve 27180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olan “İstatistik Uzmanlarının Görevleri” başlıklı 55 inci madde, madde metninde kayıtlı Yönetmelik ile madde başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmiştir.

(**)    1/7/2003 tarihli ve 25155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olan “İstatistik Uzmanlarının Görevleri” başlıklı 55 inci madde, madde metninde kayıtlı Yönetmelik ile madde başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmiştir.

(***)   Madde 57; başlığı ile birlikte 6/9/1998 tarih ve 23455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’in 3 üncü maddesi ile değiştirilmiştir.

(****) 1/7/2003 tarihli ve 25155 sayılı Resmi Gazete.’de yayımlanan Yönetmelik ile “Gözetim Müdürlüğü” ibaresi “Teftiş ve Gözetim Kurulu Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

(*****)  Madde 58; başlığı ile birlikte 25/3/2009 tarihli ve 27180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiştir.

ihtiyaç duyacağı diğer konularda yurt içinde ve yurt dışında araştırma yapmak ve yaptırmak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak ve gerektiğinde Başkan onayı ile danışmanlık hizmetleri almak ve vermek, yaptığı çalışmaları etüd, tebliğ, rapor halinde düzenlemek ve dergi, kitap ve benzeri ortamlarda yayınlatmak üzere hazırlamak, Borsanın kurumsal stratejisinin geliştirilmesi, kısa, orta ve uzun vadeli planlama faaliyetleri için birim ve müdürlüklerde yapılması gerekli olan hazırlık ve çalışmaların eşgüdümünü sağlamak, Borsa Kütüphanesini geliştirmek ve yönetmekle yükümlüdür.

Strateji Geliştirme ve Araştırma Müdürlüğü, müdür, yeterli sayıda müdür yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı, şef, şef yardımcısı ve servis elemanlarından oluşur.

 

Eğitim ve Yayın Müdürlüğü

Madde 59- Eğitim ve Yayın Müdürlüğü Borsa personeline, Borsa üyeleri çalışanlarına, Borsa yatırımcıları ve Borsa ile ilişkili kişi ve kuruluşlara yönelik Borsa yönetimince belirlenen konularda eğitim, tanıtım ve yayın çalışmaları yapmak ve yaptırmak, bu amaçla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, Borsa personeline ve Borsa’da staj yapacak kişilere hizmet içi eğitim programları düzenlemek, Sermaye Piyasası ve Borsa konularında ulusal ve uluslararası nitelikte toplantı, seminer ve konferanslar düzenlemek, genel olarak Borsanın her çeşit broşür, dergi, bülten, kitap ve diğer periyodik basılı yayınların yanında görsel ve manyetik ortamda yayınlar yapmak görevleriyle yükümlüdür.

(Değişik ikinci fıkra: 6/9/1998 tarihli ve 23455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) Eğitim ve Yayın Müdürlüğü, Müdür ve Müdür Yardımcısı, yeter sayıda uzman, uzman yardımcısı, özel ihtisas personeli ile servis elemanlarından oluşur.

 

Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü (*)

Madde 60- (Değişik: 16/2/2010 tarihli ve 27495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile)(**) Borsanın, uluslararası sermaye piyasası kurumları, yurt dışında kurulu borsalar ve yabancı yatırımcılar ile diğer ilgili kişi/kuruluşlar nezdindeki ilişkilerini kurmak, yürütmek ve geliştirmek; bu çerçevede kurum içi/dışı her türlü çalışma ve organizasyonları yapmak, eşgüdüm sağlamak ve her türlü görüşme, yazışma, inceleme ve araştırmaları yapmak ile görevlidir.

Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü, Müdür ile yeterli sayıda Müdür Yardımcısı, uzman personel, şef, şef yardımcısı ve özel ihtisas personeli ile servis personelinden oluşur.

 

Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü(***)

Madde 61 - (Değişik:10/2/2006 tarihli ve 26076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü, Türk sermaye piyasasının uluslararası piyasalarda rekabet gücünün artırılması çerçevesinde, gerek Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgedeki gerekse diğer bölgelerdeki menkul kıymet ticaretine katılarak Türk veya yabancı yatırımcılara yönelik ürün ve hizmet çeşitliliğini geliştirmek ve yabancı menkul kıymetler piyasasını işletmekle yükümlüdür.

Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü; Müdür, Müdür Yardımcısı, yönetim ve hizmet bakımından kendisine bağlı yeterli sayıda eksper ve eksper yardımcısı ile servis elemanlarından oluşur.

 

 

 

(*) Madde 60 ın madde başlığı; 16/2/2010 tarihli ve 27495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik metne işlenmiştir.

(**) Madde 60; daha önce 19/10/2006 tarihli ve 26324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiştir.

(***) 61 inci madde başlığı; 10/2/2006 tarihli ve 26076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiştir.

Eksper ve eksper yardımcısı; menkul kıymetlere ilişkin alım satım emirlerinin ilgili yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre karşılaştırılması ile fiyatların teşekkülünü izleme ve alım satım işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamakla yükümlü olan görevlilerdir.

 

Bilgi Sistemleri Merkezi(*)

Madde 62- (Değişik: 19/10/2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) Bilgi Sistemleri Merkezi, Borsanın hizmet alanlarına giren konularda bilgisayarlı sistem kurma, geliştirme, işletme, araştırma, güvenlik ve denetim konularında, birimlerin etkin olarak çalışabilmesi için gerekli teknolojik altyapıyı oluşturup, Borsaya elektronik olarak uzaktan erişimin etkinliğini, sürekliliğini, güvenliğini gerekli yerlere gerekli bilginin doğru, kesin, tam ve zamanında iletilmesini sağlayarak, Borsanın hizmet verimliliğini artırmak, işleri yürütmek görevleriyle yükümlü olup, bu

hizmetlerin etkin ve hızlı yürütülmesi amacı ile ayrı uzmanlık gerektiren ihtisas alanlarının koordinasyonunu sağlayacak şekilde Piyasa Sistemleri Geliştirme, Piyasa Dışı Sistemler Geliştirme, Dış Hizmetler Sistem Geliştirme, Güvenlik ve Denetim, Araştırma ve Özel Projeler, Sistem ve İşletim ile İletişim  birimlerinden oluşan Merkez yapısında teşkilatlandırılmıştır.

(Değişik:18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) Bilgi Sistemleri Merkezi, Merkez Genel Yönetmeni, birinci fıkrada sayılan birimlerin sevk ve idaresinden sorumlu Yönetmenler ve Yönetim ve hizmet bakımından Yönetmenlere bağlı yeterli sayıda yönetmen yardımcıları, baş denetmen, baş sistem analisti, baş araştırma analisti, baş bilgi güvenlik analisti, baş sistem yöneticisi,  baş iletişim yöneticisi, sistem analisti, sistem yöneticisi, iletişim yöneticisi, araştırma analisti, bilgi güvenlik analisti, denetmen, analist programcı, sistem mühendisi, iletişim mühendisi, bilgi güvenlik mühendisi, denetmen yardımcısı, araştırma mühendisi ile şef işletmen, şef teknisyen, şef işletmen yardımcısı, şef teknisyen yardımcısı, işletmen ve teknisyenler ile idari koordinatör, şef, şef yardımcısı, memur ve sekreterden oluşur. Yönetim ve özlük işleri bakımından Merkez Genel Yönetmeni, Başkan Yardımcısı; Yönetmen, Müdür; Yönetmen Yardımcısı, Müdür Yardımcısı; Özel İhtisas Personeli ve İdari Koordinatör, Uzman; Teknik Personel Grubunda yer alan Şef İşletmen ve Şef Teknisyen, Şef; Şef İşletmen Yardımcısı ile Şef Teknisyen Yardımcısı, Şef Yardımcısı statüsündedir.

 

Personel Müdürlüğü

Madde 63- (Değişik birinci fıkra: 18/8/2009 tarih ve 27323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile)(**) Personel Müdürlüğü, Borsa Personel Yönergesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde personelin işe giriş ve işten ayrılış işlemlerini yürütmek, personelin işlerini yürütmek, Borsanın yıllık kadro ve personele ilişkin "Gider Bütçesi" önerilerini hazırlamak, personelin derece, kademe ve katsayı ilerlemelerini izlemek ve sonuçlandırmak, yurtiçi veya yurtdışında geçici olarak görevlendirilecek personele ilişkin onay ve kararları hazırlamak, personelin göreve devamını, izin ve hastalık gibi nedenlerle görevden ayrılışlarını izlemek, özlük, mal beyanı ve sicil dosyalarını tutmak ve saklamak, personele ilişkin onay ve kararları tebliğ etmek, çalışma hayatını ilgilendiren mevzuatı takip etmek, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sağlık işlerini yürütmek, personeli motive edecek ve iş verimini arttıracak çalışmalarda ve sosyal faaliyetlerde bulunmak ve Başkanlık tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Personel Müdürlüğü görevin ifası sırasında oluşan bilgi ve belgelerin gizliliğinden sorumludur.

Personel Müdürlüğü, Müdür, Müdür Yardımcısı ve yeter sayıda, uzman ve uzman yardımcısı ile servis personelinden oluşur.

 

 

 

(*)   62 nci madde başlığı; 23/1/1997 tarihli ve 22886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiştir.

(**) Madde 63 ün birinci fıkrası daha önce 19/10/2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmişitir.

Mali İşler Müdürlüğü

Madde 64- Mali İşler Müdürlüğü, Borsanın yönetimi için gerekli muhasebe, kayıt, bütçe, gelir, gider vaziyet ve bilanço çalışmaları ile Borsa gelirlerinin tahsili ve giderlerinin düzenli yapılması görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Mali İşler Müdürlüğü Müdür, Müdür Yardımcısı ve Uzman personel ile servis personelinin görev aldığı Muhasebe Birimi ile Fon Biriminden oluşur.

Muhasebe Birimi; Borsa mali tablolarının hazırlanması, genel muhasebe planının uygulanması; Borsanın her Müdürlük tarafından hazırlanan yıllık bütçe taslaklarının birleştirilmesi, tutarlı bir bütün haline getirilmesi, Başkanlığa sunulması, varsa değişikliklerin yapılması, bütçe ödeneklerinin usulüne uygun kullanılmasının izlenmesi, haftalık, aylık ve yıllık vaziyetlerin çıkarılması, bilançonun hazırlanması, muhasebe belge ve fişlerinin düzenlenmesi, muhasebe kayıtlarına ilişkin defterlerin tutulması, muhasebe kayıt ve belgelerinin saklanması, hesapların incelenmesi ve tahlili görevleri ile yükümlüdür.

Fon Birimi; Borsanın gelirlerinin tahsilinin ve giderlerinin düzenli yapılmasının sağlanması ve bunlarla ilgili raporların hazırlanması görevleri ile yükümlüdür.

 

İdari İşler Müdürlüğü

Madde 65- (Değişik: 18/6/1996 tarihli ve 22660 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) İdari İşler Müdürlüğü, Borsanın günlük çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemenin teminini ve dağıtımını, Borsanın dış ve iç haberleşmesi ile arşiv hizmetlerini, Borsa binaları ile sosyal tesislerin bakım ve işletilmesini sağlamakla yükümlüdür.

İdari İşler Müdürlüğü aşağıdaki servis birimlerinden oluşur:

Satınalma ve Yaptırma Birimi:

Borsanın hizmet birimlerinin ihtiyacı olan demirbaş eşya, kırtasiye, matbua ve diğer malzemeyi bastırmak, satın almak, kiralamak, taşıtmak, depolamak, dağıtmak, depo kayıtlarını tutmak, sigorta işlerini yürütmek, Alım-Satım ve Yaptırma İhale Komisyonun çalışmalarını organize etmek ve izlemek,

İdari Hizmet Birimi:

Borsaya ait ya da kiralanan binaların muhafazası ile bakım ve temizliğini temin etmek, yangına karşı koruma önlemlerini almak, yardımcı, hizmetli, kapıcı, silici, şoför, teknisyen ve bahçıvan gibi personelin sevk, idare ve disiplinini sağlamak, basım ve fotokopi hizmetini yerine getirmek, Borsa makam ve hizmet araçlarının sevk ve idaresi ile Borsa personeline ulaşım hizmeti sağlamak, personelin yemek ve içecek ihtiyaçlarnı karşılamak, Borsaca düzenlenen etkinlikleri organize etmek, Borsa tarafından gerçekleştirilecek yurtiçi ve yurtdışı seyahatler için ulaşım, otel organizasyonları, pasaport ve vize işlemlerini yürütmek,

Haberleşme Birimi: (Yeniden Düzenleme: 19/10/2006 tarihli ve 26324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile)

Borsanın haberleşme hizmetleri olan, evrak, kabul-kayıt-saklama, yazışma işlerini düzenli bir şekilde yürütmek, evrakın takibini yaparak, ilgili birimlere zamanında, imza karşılığı dağıtmak, Borsa gönderilerini gecikmeksizin, PTT vasıtasıyla veya Başkanlığın uygun gördüğü diğer yollarla iletmek ve bunların kaydını tutmak, PTT Genel Müdürlüğü kontrolünde bulunan, posta ücret ödeme makinalarıyla ilgili, kullanım anlaşmaları yapmak ve bu makinaların avans karşılığı kullanımları için PTT İdareleri nezdinde depozitolar tesis etmek, fakslanması gereken evrakı telefakslar yoluyla göndermek, telefakslara gelen mesajları gecikmeksizin ilgili birimlere iletmek, telefaks makinalarının bakım anlaşmalarını takip etmek ve benzeri diğer işleri yapmak, merkezi santral hizmetlerini yürütmek, Borsa yazışmalarının usulüne uygun yapılması ve yürütülmesini temin etmek üzere gerekli düzenlemeleri yapmak, haberleşme ile ilgili diğer işleri takip etmek.

Arşiv Birimi: (Yeniden düzenleme: 19/10/2006 tarihli ve 26324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile)

Borsada, Türk Devlet ve Millet hayatını ilgilendiren ve en son işlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş veya üzerinden onbeş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış olup, Kurumun işlemleri sonucunda teşekkül eden ve muhafazası gereken, Türk Milletinin geleceğine tarihi, siyasi, sosyal, kültürel, hukuki, idari, iktisadi, ilmi, edebi, estetik, teknik bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye, tespite yarayan, ayrıca ait olduğu devrin çeşitli sosyal özelliklerini belirten, her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga  fotoğraf, film, ses ve baskı ve benzeri arşiv malzemesini ve zaman bakımından henüz arşiv malzemesi vasfını kazanmayan arşivlik malzemeyi, her türlü zararlı tesir ve unsurlardan, asli düzenlerinde tasnif edip korumak, Borsanın asli görevlerine uygun sürelerde bekletmek, saklamak ve sonunda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne teslim etmek, muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve malzemenin, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yok edilmesini sağlamak, arşiv işleri ile ilgili diğer işleri takip etmek.

Sosyal Tesisler Birimi:

Borsaya ait sosyal tesislerin ve eklentilerinin işletilmesini sağlamak, sosyal tesislerin daha etkin faaliyet göstermesi için gerekli organizasyon ve faaliyetleri gerçekleştirmek,

görevleriyle yükümlüdürler.

(Değişik son fıkra: 31/12/2002 tarihli ve 24980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) İdari İşler Müdürlüğü, müdür, müdür yardımcısı ve yeterli sayıda uzman, uzman yardımcısı, özel ihtisas personeli ve servis personelinden oluşur.

 

Yapı ve İşletme Müdürlüğü

Madde 66 - Yapı ve İşletme Müdürlüğü Borsa binalarının inşaat, makine, elektrik-elektronik aksam ve çevre konularının; proje, uygulama, işletme, bakım-onarım-yenileme işleri ile yerleşim düzenine ilişkin teknik hazırlıkların yapılması ile görevlidir.

(Değişik ikinci fıkra: 6/9/1998 tarihli ve 23455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) Yapı ve İşletme Müdürlüğü, Müdür, Müdür Yardımcısı ve kendisine yönetim ve hizmet bakımından bağlı, yeter sayıda özel ihtisas personeli ile diğer teknik elemanlardan oluşur.

 

Özel Kalem Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Özel Bürosu (*)

Madde 67 – (Değişik: 16/2/2010 tarihli ve 27495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) Özel Kalem Müdürlüğü, Borsa Başkanına doğrudan bağlı olarak Başkanlık Ofisi ve Başkanlık sekreteryası işlemlerini yürütür. Başkanın yurtiçi ve yurtdışında yapacağı seyahat, görüşme ve konuşmaları organize eder ve yazışmaları yapar.

Özel Kalem Müdürlüğü, Müdür, Müdür Yardımcısı ve yeter sayıda uzman personel, özel ihtisas personeli ile servis personelinden oluşur.

Yönetim Kurulu Özel Bürosu, doğrudan Başkana bağlı olmak üzere, Borsa Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin gündemin dağıtılması; kararların kaleme alınması, ilgili defterlere kaydedilmesi, üyelere imzalatılması onaylı örneklerinin ilgililere gönderilmesi ve saklanması; Yönetim Kurulu Üyelerinin Borsa Başkanlığı ile ilişkileri ve yazı işlerinin yürütülmesi ile görevlidir.

Yönetim Kurulu Özel Bürosu, Borsa Başkanı tarafından görevlendirilen bir uzman personel yönetiminde yeter sayıda personelden oluşur.

 

 

 

 

 

(*) Madde 67daha önce; madde başlığı ile birlikte 16/2/2010 tarihli ve 27495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiştir.

Hukuk Müşavirliği (*)

Madde 68 – (Değişik: 25/3/2009 tarihli ve 27180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile)Hukuk Müşavirliği, Borsaca tespit olunacak esaslar çerçevesinde çalışmaları yürütmek, Başkanlığa ve diğer hizmet birimlerine hukuki danışma yardımı yapmak, görüş bildirmek; Borsaya ilişkin her türlü uyuşmazlığın mercilerinde takibi ve çözümlenmesi amacıyla Borsayı temsil etmek, Başkanlıkça hukuki konularda verilen diğer çalışmaları yapmakla yükümlüdür.

Hukuk Müşavirliği, gerektiğinde danışmanlık hizmeti alabilir.

(Değişik: 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) Hukuk Müşavirliği, Hukuk Başmüşavir Yardımcısı, yeterli sayıda Hukuk Müşaviri, Müşavir Avukat, Uzman Avukat, Avukat, Takip Memuru ve büro personelinden oluşur.

(Değişik: 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) Yönetim ve özlük işleri bakımından Hukuk Başmüşavir Yardımcısı, Müdür; Hukuk Müşaviri, Müdür Yardımcısı; Müşavir Avukat, Başuzman; Uzman Avukat, Uzman; Avukat ise Uzman Yardımcısı statüsündedir.

 

Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü

Madde 69 - (8/6/1996 tarihli ve 22660 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

 

Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü

Madde 70- Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü, Borsa içi güvenliğini sağlamak ve bu amaçla kamu güvenlik güçleri ve sivil savunma teşkilatı ile işbirliği yapmakla yükümlüdür.

Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü, Müdür, Müdür Yardımcısı ile yeter sayıda güvenlik personelinden oluşur.

 

Üye İşleri Müdürlüğü

Madde 71- Üye İşleri Müdürlüğü, üyelik başvuruları sırasında gerekli belgelerin tamamlanması ve Başkanlık onayına sunulması, üyelik teminatlarının tesis ve takibi, piyasa teminatlarının izlenmesi, temerrütlerin takibi, üyelerle ve temsilcileri ile ilgili uyuşmazlık kararlarının takibi, üyeler ve temsilcileri ile ilgili disiplin kararları geçici

ya da süresiz çıkarma işlemlerinin takibi, verilen ödüllerin kayıt ve izlenmesi, üye temsilci başvurularının ön incelemesinin yapılarak Başkanlık onayına sunulması, yetki verilen ve yetkisi kaldırılan temsilcilerin ilgili birimlere bildirilmesi, üyelerin Borsa salonlarında kontenjan dahilinde temsilci bulundurmasının sağlanması, üyelerle ilgili sigorta işlemlerinin takibi, üyelerin Borsa içinde verimli çalışması için gereken ortamın sağlanması ve üye ve temsilcilerine ilişkin veri tabanı oluşturmak işlerini yürütmek görevi ile yükümlüdür.

Üye İşleri Müdürlüğü, Müdür, Müdür Yardımcısı ve yeterli sayıda uzman, servis elemanı ve arşiv görevlisinden oluşur.

 

Yerinde İnceleme

Madde 72- İlk Üyelik başvurusu sırasında Üye İşleri Müdürlüğü uzmanları üyelik koşullarının sağlanıp sağlanmadığı konusunda yerinde inceleme yapabilirler.

Üye İşleri Müdürlüğü mevzuat hükümleri gereği istenen üye ve temsilcilere ait bilgi ve belgelerin saklanmasından sorumludur.

 

 

 

 

 

(*) Madde 68; başlığı ile birlikte 25/3/2009 tarihli ve 27180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiştir.

Kamuyu Aydınlatma Platformu İşletim Müdürlüğü

Madde 72/A – (Ek madde: 25/3/2009 tarihli ve 27180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) Kamuyu Aydınlatma Platformu İşletim Müdürlüğü, özel durum açıklaması, mali tablo ile diğer bildirim ve duyuruların internet üzerinden çalışan elektronik imza teknolojilerine dayalı bir altyapı olan Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun kullanıcılar tarafından kullanımını sağlamak, sözkonusu Platforma gönderilemeyip Borsa’ya gelen bildirimlerin elektronik ortamda ve/veya basılı ortamda duyurulmasını sağlamak, sözkonusu Platformun sürekli olarak geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, faaliyet konusu ile ilgili olarak Borsa Başkanlığı’nca verilen diğer görevleri yürütmek ile yükümlüdür.

Kamuyu Aydınlatma Platformu İşletim Müdürlüğü, müdür ile yeterli sayıda müdür yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı, şef, şef yardımcısı, servis elemanı ve arşiv görevlisinden oluşur.

 

Gelişen İşletmeler Piyasası Müdürlüğü

Madde 72/B- (Ek madde: 25/3/2009 tarihli ve 27180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) Gelişen İşletmeler Piyasası Müdürlüğü, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamalarına imkan tanımak üzere Borsa’da pazarlar oluşturulması ve işletilmesiyle görevlidir.

Gelişen İşletmeler Piyasası Müdürlüğü Müdür, yeterli sayıda müdür yardımcısı, eksper, eksper yardımcısı, özel ihtisas personeli, şef, şef yardımcısı ve servis personelinden oluşur.

 

Piyasa, Ürün Geliştirme ve Özel Projeler Müdürlüğü

MADDE 72/C -(Ek madde: 25/3/2009 tarihli ve 27180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile) Piyasa, Ürün Geliştirme ve Özel Projeler Müdürlüğü, piyasa katılımcılarının ihtiyaçlarına uygun yeni ürün, pazar ve piyasaların geliştirilmesi ile görevlidir.

Piyasa, Ürün Geliştirme ve Özel Projeler Müdürlüğü, Müdür ile yeterli sayıda Müdür Yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı, şef, şef yardımcısı ve özel ihtisas personeli ile servis personelinden oluşur. Her bir iş bazında, iş ile ilgili birimlerden uzman personel Başkan onayı ile geçici süreyle müdürlükte görevlendirilebilir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

BORSADA HABERLEŞME İŞLEMLERİ, İŞ AKIMI VE

ÇALIŞMALARIN SONUÇLANDIRILMASI

 

Haberleşme Kayıtları

Madde 73- Borsaya gelen ve Borsadan giden haberleşme evrakı için ayrı ayrı kayıt defteri tutulur ve bunlar, Başkanlıkça hazırlanan “Evrak Kayıt Yönetmeliği” ne göre defterlere işlenir.

 

Gelen Evrak

Madde 74- Borsa Başkanlığına gelen yazılar, haberleşme servisince alınır. Aynı gün üzerine “Gelen Yazılar Defteri”nin kayıt sıra numarası ve geldiği tarih yazıldıktan sonra ilgili birimlere gönderilir. Birim Müdürü önemli gördüğü konular hakkında bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına derhal bilgi verir.

 

Giden Evrak

Madde 75- Borsaca gönderilecek yazılar, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü tarafından “Giden Yazılar Defteri”ne kaydedilir ve genel numaraları verildikten sonra niteliklerine göre posta veya diğer yollarla ilgililerine ulaştırılır.

Kayıtların Kapatılması ve İzlenmesi

Madde 76- Gelen ve giden yazılar, müdürlüklerde niteliklerine göre verilen veya alınan cevaplara ait kayıtlarla, cevapsız olan işlemlere ait yazılar da doğrudan doğruya dosyalarıyla irtibatlandırılarak kayıtlara kapatılır.

Giden yazılardan cevabı beklenenler tekit defterine, gelen yazılardan servise havale edilenler ise gelen kayıtlarla irtibatlandırılarak kaydedilir ve izlenir. Borsaya gelen tekitler kayda alınıp, dosyası ile ilgilendirilir.

 

Çalışma Sonuçları

Madde 77- Borsa personeli, yaptıkları, inceleme, araştırma, denetleme ve diğer çalışma sonuçlarını düzenleyecekleri raporlarda gösterirler. Borsa personeli tarafından düzenlenecek raporlar konularına göre; işlem, denetim, araştırma ve soruşturma raporları adları ile dört ana gruba ayrılır.

 

İşlem Raporları

Madde 78- Borsa içi işlemlere ilişkin raporlar;

a) Dosya Raporu: Borsaya yapılan başvuruların incelenip, sonuçlarının gösterildiği, Borsa kararına dayanak olmak üzere dosya raportörlerince hazırlanan raporlardır.

b) İzleme Raporu: Borsaca alınan, derlenen ve Borsaya tevdi edilen bilgi ve belgeler üzerinden, basın ve yayın organlarının izlenmesinden elde edilen bilgilerin ve bunların mevzuat karşısındaki durumunun belirtildiği raporlardır.

c) Bilgi Raporu: Borsa görevlilerinin ya da çalışma birimlerinin belirli bir konuya veya döneme ilişkin çalışmalarının gidişi ve sonuçları hakkında bilgi sunmak amacıyla hazırlanan raporlardır.

 

Denetleme Raporları

Madde 79- İstihbarat ve mali tahlil personeli tarafından Genel Yönetmelikte belirtilen ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında yapılan inceleme ve denetimler sonucu düzenlenen raporlar:

a) Mevzuat Raporları: Denetimlerde, defter, kayıt ve belgelerde, maddi olay ve gözlemlere dayanılarak saptanan mevzuata aykırı işlem ve eylemlerin, bunların sorumluluklarının, ilgili yasa maddelerine göre ve delilleri ile birlikte gösterildiği raporlardır.

b) Mali Analiz Raporu: Menkul kıymet borsalarında hisse senedi ve tahvilleri işlem gören kuruluşların varlıkları, alacakları, öz kaynakları, borçları, taahhütleri, kar-zarar hesapları arasındaki ilgili ve dengelerin ve finansaman yapısını etkileyen diğer tüm ögelerin tespit ve tahlili amacıyla düzenlenen raporlardır.

c) İhbar ve Şikayet Raporları: İhbar ve şikayet konuları ile bunlar üzerinde yapılan incelemelerin sonuçlarının gösterildiği raporlardır.

İncelemeden elde edilen sonuçlara göre “mevzuat” ya da “bilgi” raporu içeriğinde düzenlenir.

 

Araştırma Raporları

Madde 80- Yürürlükteki mevzuat ve uygulanmasında görülen aksaklık ve noksanlıklar ile bunların düzeltilmesi yollarına, bu alanda yeniden konulması gereken hüküm ve yöntemlere ilişkin görüş ve önerilerin; Borsa mensuplarının mesleki ve bilimsel alandaki çalışmalarının; Başkanlıkça incelenmesi istenen çeşitli konulara ilişkin maddi veriler, bunların analiz sonuçları ve görüş, düşünce ve önerilerin belirtildiği raporlardır.

 

Soruşturma Raporları

Madde 81- (Değişik: 16/2/2010 tarihli ve 27495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile.) Borsanın hizmet birimleri ve personeli hakkında, Başkan tarafından yaptırılan inceleme ve soruşturma sonuçlarını içeren raporlardır.

Raporların Biçim ve Kapsamı

Madde 82- Raporlar; başlık, metin ve sonuç olmak üzere genellikle üç ana bölüme ayrılarak kaleme alınır.

Başlık: Raporun numarası düzenleme tarihi, düzenleyenin adı soyadı ve ünvanı, incelenen birim, gerçek ya da tüzel kişinin adı ve adresi, inceleme konusu ve incelemenin dayanağı kısaca gösterilir.

Metin: Giriş ve inceleme bölümlerinden oluşur.

Giriş: İnceleme konusu kısaca anlatılarak çerçevesi belirtilir.

İnceleme: Maddi olaylar ve gözlemler, ilgili mevzuat ve yorumu, sorumlular, inceleyenin görüş düşünce ve kanaati, karşı görüşler, önerilen işlem ve yaptırımlar açık ve etraflı biçimde gösterilir.

Sonuç: Varılan sonuçlar kısaca ve madde madde belirtilir.

Rapor düzenlemesinde yukarıda gösterilen biçim esas olmakla birlikte, incelemenin niteliğine, konunun özelliklerine ve raporun türüne göre, sorumlu görülecek değişiklikler yapılabilir.

Ancak Borsaca saptanmış rapor örnekleri varsa bunlara uyulması zorunludur.

 

Rapor Dili

Madde 83- Raporların düzenli cümleler kullanılarak sade ve memuriyet vekarına uygun bir üslupla ve adları raporda geçen kişi ve kuruluşları rencide edebilecek sıfat ve sözler kullanılmaksızın yazılmasına, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde açık ve anlaşılır olmasına, konuyla ilgili olmayan ayrıntıdan kaçınılarak düzenlenmesine özen gösterilir.

 

Raporlarla İlgili Diğer Hususlar

Madde 84- Raporlar, Borsa Başkanlığına hitaben inceleme işinin bitimini izleyen en kısa sürede ve en az 4 nüsha olarak yazdırılarak 3 nüshası birim müdürlüğüne verilir, bir nüshası düzenleyenin dosyasında saklanır.

Raporun dayanağını oluşturan belgeler bir dizi pusulasına bağlanarak raporun birinci nüshasına eklenmelidir.

Raporun birinci nüshası Başkanlık arşivinde üçüncü nüshası birim müdürlüğünde saklanır.

Raporlar, Borsa Başkanlığınca, Yönetim Kurulu üyeleri ve görüşlerine başvurulacak yerler dikkate alınarak yeter sayıda çoğaltılabilir.

 

Dosya Esası

Madde 85- Borsanın, menkul kıymetler borsasına ilişkin mesleki görev ve çalışmaları, ilgili birimlerde açılan işlem dosyaları üzerinden yürütülür ve onaya veya karara bağlanır.

Dosyalara konu ve nitelikleri yönünden, Başkanlıkça kararlaştırılan genel kod harf ve sayıları ile özel sıra numaları verilir.

Borsanın görev ve yetki alanına gören hizmet konularına ilişkin olarak açılacak başlıca dosya gruplarının neler olacağı Başkanlık tarafından belirlenir.

 

Raportörün Görevleri

Madde 86- Borsanın servisleri tarafından hazırlanan dosyalar incelenmek üzere birim müdürlüğünce raportöre verilir.

Raportör, dosyadaki dayanak verileri, ilgili mevzuat ve amaca uygunluk bakımından inceler, değerlendirir ve ulaştığı kanaati bir servis raporunda belirtir.

Servis raporunda, raportör tarafından dosya üzerinde yapılan çalışma sonucu, olumlu ya da olumsuz yönde edinilen kanaate göre, Borsa kararına esas olmak üzere yapılacak öneri, kanaat ve önerinin maddi ve hukuki dayanağı ve gerekçeleri açıkça belirtilir.

Başvuruların İncelenmesi

Madde 87- Borsaya yapılan başvurular raportörler tarafından 2 aşamada incelenir:

a) Ön İnceleme: Başvuru ve ekleri öncelikle kanun ve Borsaca konulmuş kural ve yöntemler bakımından incelenerek başvurunun usulüne uygun ve eksiksiz olup olmadığı araştırılır.

Usul yönünden yapılan incelemede eksiklikler ve aksaklıklar saptanırsa, ilgili birim tarafından bunların tamamlatılması sağlanır.

b) Esasın İncelenmesi: Usul yönünden incelemenin sonucu olumlu ise, servis raporunda bu konuya işaret edilerek esasın incelenmesine geçilir.

Esasın incelenmesinde başvurunun, mevzuata uygunluğu yanında menkul kıymetler borsasının amaçları özellikle ülke ekonomisinin gerekleri ve tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunması açısından değerlendirme yapılır.

 

Yönetmeliklerin Hazırlanması

Madde 88- Yönetmelik ve genel hukuki karar önerilerinin doğrudan doğruya ilgil olduğu çalışma birimleri tarafından hazırlanması esastır.

Ancak Başkanlıkça uygun görülenler ile Borsanın çeşitli birimlerini ilgilendiren konularda hazırlanacak olanlar, ilgili birimlerin de görüşü alınarak, değişik birim ve servislere veya gerektiğinde Borsa dışındaki uzmanlara hazırlatılabilir.

Hazırlanan öneriler, ilgili birimlere gönderilip görüşleri alındıktan sonra Başkanlıkça gerektiğinde kurulacak komite veya komisyonlara da inceletilebilir.

 

Dosya Üzerinde İşlemler

Madde 89- Çalışma birimlerinde oluşturulan dosyalar, birim müdürlüklerinden geçirilerek Başkan Yardımcısı vasıtasıyla Borsa Başkanına sunulur.

Denetim, araştırma ve genel idari karar dosyaları üzerinde raportör incelemesi yapılamaz.

Servis raporuna bağlanmış olsun ya da olmasın tüm dosyalar, birim müdürlükleri ve Başkan Yardımcısı tarafından incelenerek, birim müdürü ve Başkan Yardımcısının dosyaya ilişkin kanaati kısaca belirtilir.

 

Düzeltme ve Çelişkilerin Giderilmesi

Madde 90- Dosyalardaki raporlarda görülen açık hata ve eksiklikler bunu saptayan makam tarafından ilgili personele bildirilerek düzeltilmesi sağlanır.

Olayla mevzuat arasında ilişki kurulmasında ya da mevzuat hükümlerinin yorum ve uygulanmasında raporu düzenleyenle, dosyayı inceleyen üst makam arasındaki görüş ayrılıkları, oluşturulacak bir danışma komitesine inceletilir.

Dosya, danışma komitesi kararı ile birlikte Başkanlığa sunulur ve konu Başkan tarafından gündeme alınarak Yönetim Kurulunda sonuca bağlanır.

 

Başkanlığın Yapacağı İşler

Madde 91- Başkan, çalışma birimlerinden tevdi edilen dosyaları inceler. Başkanın yetkisi kapsamına giren konulara ilişkin dosyalardaki öneriler, olumlu ya da olumsuz Başkanlık onayına bağlanarak sonuçlandırılır. Borsa Başkanının yetkisini aşan konuları içeren dosyalar, Yönetim Kurulunun gündemine alınır.

Yönetim Kurulu kararına ya da Başkanlık onayına bağlanan öneriler, buna ilişkin dosya ile birlikte ilgili çalışma birimine gönderilerek karar ya da onayın gereğinin yerine getirilmesine ilişkin işlemler yürütülür.

 

Kararların Yürürlüğe Konulması

Madde 92- Borsaca alınan ve derhal icra edilebilir nitelik taşıyan kararlar aşağıdaki usule göre yürürlüğe konulur:

a) Borsanın bir konuyu ya da gerçek ve tüzel kişiyi ilgilendiren özel nitelikli kararları;

1-   İlgililere yazılı olarak tebliğ edilir.

2-   Görüş ya da cevap alınmasına ilişkin kararlarda, ilgilinin cevabı üzerine oluşturulan nihai karar,

- Gerekli görülüyorsa ilgiliye yeniden tebliğ edilir.

- Yargı merciinde takibi gerekiyorsa Hukuk Müşavirliğine gönderilir.

- İdari makamlarda sonuçlandırılması gerekiyorsa, gerekçeleri ile birlikte bu kuruluşlara gönderilir.

b) Borsanın genel hukuki nitelikli kararlarının basın ve yayın organları aracılığıyla ilgililere ve kamuya duyurulması sağlanır.

 

ONUNCU BÖLÜM

UZMAN PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

 

Uzman Personel

Madde 93- Borsanın asli görevlerinde çalıştırılmak üzere, özel yarışma sınavı ile hizmete alınan, en az 2 yıllık bir staj döneminden sonra yeterlilik sınavına tabi tutulan, menkul kıymetler borsası alanında ihtisas sahibi personeldir.

Uzman personelini müfettişler, borsa eksperleri, uzmanlar ve bunların yardımcıları oluştururlar.

(Üçüncü fıkra: 6/9/1998 tarihli ve 23455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

 

Meslek Kıdemi

Madde 94- Uzman personelin yönetme ve yürütme, çalışma ve yetiştirme gibi faaliyetlerin organizasyonu ile protokol ve temsil konularında “meslek kıdemi” ilkesi uygulanır.

Meslek kıdemi, personelin yeterlik sınavı tarihleri ve bu sınavdaki derecelerine göre belli edilir.

 

Uzman Personelin Görevleri

Madde 95- Uzman personel genel olarak;

a) Menkul kıymetler borsası hakkında 91 sayılı KHK ve diğer kanunların menkul kıymetler borsası ile ilgili hükümlerinin uygulanmasını ve her türlü menkul kıymetler borsası işlemlerini denetlemek,

b) Menkul kıymetler borsasında hisse senedi ve tahvili işlem gören kuruluşların varlıkları, alacakları, öz kaynakları, borçları, taahhütleri, kar-zarar hesapları arasındaki ilgi ve dengeleri ve mali yapıyı etkileyen diğer tüm ögeleri tespit ve tahlil etmek, borsa üyelerinin borsa işlemlerine ait belge ve kayıtlarını incelemek,

c) Borsaya yapılan başvurulara, alınan, derlenen ve tevdi edilen bilgi ve belgelere, denetim ve izleme sonuçlarına ilişkin dosyaları inceleyip Borsaca alınacak idari kararların dayanak ve gerekçesini oluşturmak, raportörlüğünü yapmak,

d) Mevzuat ve uygulama ile ilgili olarak karşılaşılan ya da Başkanlıkça gerekli görülen değişik konular hakkında etüd, araştırma ve incelemeler yapmak, görüş bildirmek, öneride bulunmak,

e) Gerekli görülen hallerde, mevzuata ilişkin tasarıların hazırlanmasına, görüşülmesine; borsa içi ya da kuruluşlar arası toplantı ve çalışmalara katılmak, konferans vermek, kurs ve seminerler yapmak,

f) İktisadi, mali, hukuki, özellikle borsa mevzuatı, menkul kıymetler, para, altın ve döviz işlemleri, aracılık faaliyetleri, işletmecilik, muhasebe ve mali analiz gibi mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek, gerekli dökümanı toplamak ve Başkanlıkça bu konularda öngörülen çalışma ve incelemeleri yapmak,

g) Uzman personeli yardımcılarının yeterli biçimde yetiştirilmesine, bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, borsanın sınav komisyonlarına, diğer çalışma komisyon, komite ve toplantılarına katılmak,

ile görevlidirler.

 

Uzman Personelin Yetkileri

Madde 96- Borsa uzman personeli;

Menkul kıymetler borsası hakkında 91 sayılı KHK ve diğer kanunların menkul kıymetler borsası ile ilgili hükümlerinin uygulanmasını ve borsa üyelerinin borsa işleriyle ilgili hesap ve işlemlerini, görevleri ile ilgili tüm bilgileri istemeye ve bunları incelemeye yetkilidirler.

 

İlgili Kişi ve Kuruluşların Sorumluluğu

Madde 97- (Değişik: 16/2/2010 tarihli ve 27495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile.) Borsa mevzuatı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Borsanın yetkili elemanlarınca yapılan inceleme ve denetim sırasında; Borsa üyeleri ve temsilcileri, sermaye piyasası araçları Borsada işlem gören ortaklıklar, fonlar ve bunların kurucuları bu incelemelere müsaade etmek, işyerlerinde geçici çalışma yeri ve gereçleri sağlamak da dahil her türlü kolaylığı göstermek, yardımda bulunmak, istenecek her türlü bilgi, işlem ve belgelerin örneklerini vermek ve durumu tespit eden tutanakları imzalamakla yükümlüdürler.

 

Yasaklar

Madde 98- Borsanın hiçbir görevlisi Borsa Başkanlığından görev ya da izin almadıkça inceleme, araştırma, etüd ve soruşturma yapamaz, bu tür çalışmalar için Borsadan ya da ilgili kişi ve kuruluşlardan bilgi toplayamaz ve isteyemez.

 

Kimlik Cüzdanı ve Resmi Mühür

Madde 99- Uzman personele diğer kuruluşlarda yapacağı incelemelerde kullanılmak üzere Borsa Başkanlığı tarafından, kanuni görev ve yetkilerini ve ilgili kuruluşların genel yükümlülüğünü gösteren, Borsa Başkanının, Başkan Yardımcısının ilgilinin imzalarını taşıyan fotoğraflı bir kimlik cüzdanı ile bir resmi mühür verilir.

Uzman personelin kimlik cüdanlarını yanlarında taşıması ve denetlemeye başlamadan önce inceleme yapılan kuruluşun yetkililerine göstermeleri zorunludur.

 

Yıllık Çalışma Programı

Madde 100- Uzman personelinin yapacakları çalışmalar Yönetim Kurulunca yıllık çalışma programlarına bağlanır. Programın bir örneği Başkanığa gönderilir.

Yıllık çalışma programlarında, bir yılın Ocak ayı başından Aralık ayı sonuna kadar olan bir yıllık dönemde gerçekleştirilmesi öngörülen denetim, inceleme ve araştırmaların; konusu, sayısı, yeri, birimleri, süreleri ve sırası ayrıntılı olarak gösterilir.

 

Yıllık Programların Hazırlanması

Madde 101- Yıllık çalışma programları; Borsanın iş gücü, iş hacmi ve çalışma standartları; denetim, inceleme ve araştırma gereksinmeleri gözönünde tutularak hazırlanır.

Çalışma programlarının hazırlanmasında ekonomik ve mali verilerden, geçmiş yılların çalışma programlarının uygulama sonuçlarından, uzman personelinin görüş ve önerilerinden yararlanılır.

 

Ek İşler ve Program Değişiklikleri

Madde 102- Yıllık çalışma programlarının kesinleşmesinden sonra Başkanlıktan gelen ek işler ve Borsaya intikal eden ihbar ve şikayetler önem ve öncelikleri gözönünde tutularak bir sıraya konulur.

Bu tür işler, Başkanlığın onayı ile çalışma programına eklenir. Açık kimlik ve adres gösterilmeyen ya da imza bulunmayan ihbar ve şikayet yazıları programa alınmaz.

 

Yıllık Çalışma Programının Uygulanması

Madde 103- Yıllık çalışma programının onaylanmasından sonra birim müdürlüklerince hazırlanacak "iş programları" ile uygulanmasına geçilir.

Uzman personelinin program döneminde, inceleme ve araştırmalarının birim ve konularını, yer, süre ve sıralarını gösteren "iş programı" ile yıllık çalışma programının ilke ve hedeflerini, yapılacak çalışmaların kapsam ve amaçlarını ve Borsa Başkanlığının bu konulara ilişkin genel talimatını içeren "program talimatı", bir yazı ekinde her yılın en geç Aralık ayı sonuna kadar uzman personeline bildirilir.

 

Yıllık Çalışma Raporu

Madde 104- Yıllık çalışma programının uygulama sonuçları, yazılan raporlara ve Borsa istatistiklerine dayanılarak birim müdürlüklerince hazırlanan yıllık çalışma raporunda toplanır.

Bu raporda, yıllık çalışma programının gerçekleşme durumu yanında, çalışma sonuçlarının genel bir değerlendirmesi yapılır, önemli incelemeler, araştırmalar ve diğer çalışmalara ilişkin bilgiler verilir.

Yıllık çalışma raporu, gelecek döneme ilişkin program önerisiyle birlikte Borsa Başkanlığına sunulur.

 

Genel Çalışma İlkeleri

Madde 105- Uzman personeli görevlerini menkul kıymetler borsası mevzuatı çerçevesinde ve Borsada oluşan genel görüş ve teamülleri, bilimsel veri ve yöntemleri gözönünde bulundurarak yerine getirirler.

Uzman personelinin çalışmaları esas olarak; mevzuatın aksamadan uygulanmasının sağlanmasına, olayların ve eğilimlerin nedenlerinin tahliline ilişkin önlemlerin araştırılmasına yöneliktir.

 

Mesleki ve Bilimsel Çalışmalar

Madde 106- Uzman personeli, görev konularına giren işler yanında, mesleki ve bilimsel çalışmalara da önem verirler.

Başkanlık, bu tür çalışmaları, menkul kıymetler borsası yönünden yararlı görülen konulara ağırlık vermek suretiyle ve gerektiğinde programa bağlayarak düzenler ve özendirir.

Başarılı inceleme ve araştırma sonuçlarının Borsa tarafından yayınlanması sağlanır.

 

Çalışmada İhtisasa Yönelme

Madde 107- Yıllık çalışma programlarının düzenlenmesinde ve Borsa çalışmalarının yönetiminde uzman personelinin konularına giren alanlardan birinden bilgilerini derinleştirmeleri ve ihtisas sahibi olmalarına önem verilir.

Uzman personeli, Borsanın iş hacimine göre, ihtisas sahibi oldukları alanlar da gözönünde bulundurularak, Borsa Başkanının onayı ile Borsanın diğer birimlerinde ve yönetim kademelerinde sürekli ya da geçici olarak görevlendirilebilirler.

 

İş Programının Uygulanması

Madde 108- Uzman personeli, kendilerine iş programları veya yazılarla verilen görevleri, belirtilen işle orantılı sürelerde bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Borsa Başkanlığına (birim Müdürlüğüne) bildirilir ve onay alındıktan sonra gerekli değişiklikler uygulanabilir.

İş programının uygulanmasında uzman personelinin, ekipler ve komisyonlar halinde çalışmaları esastır.

Ekipler ve Komisyonlar

Madde 109- Yapılacak işin niteliği, hacmi ve süresinin birden fazla uzman elemanın birlikte çalışmasını gerektirdiği hallerde Başkanlıkça çalışma ekip ve komisyonları oluşturulur.

Ekip veya komisyon çalışmalarının yönetiminde "meslek kıdemi" esastır.

Ekip veya komisyonların çalışma sonuçları ortak bir raporda toplanır. Hazırlanacak ortak raporda çalışmaya katılanların adı, rapor sayısı ve imzası yer alır. Ekip çalışmalarında, uzman personeli yardımcılarının bilgi, görgü ve tecrübelerinin geliştirilmesine özen gösterilir.

Ekiplerin görevi rapor düzenleninceye kadar devam eder.

 

Ekip Kıdemlisinin Görev ve Yetkileri

Madde 110- Ekip veya komisyon çalışmalarının biçimi ve özü, iş bölümü, bilgi alma, yazışma ve raporun hazırlanmasına ilişkin hususlar, ekip veya komisyona katılanların görüşleri de alınarak ekip veya komisyondaki en kıdemli uzman personeli tarafından belirlenir.

Ekip kıdemlisi, ekip veya komisyona katılanların görüşünü alarak, çalışmaya verilecek en uygun yönün saptanmasını ve iş akışını izleyip, en olumlu sonuçların alınmasını sağlayabilecek yöntemlerin uygulanmasına çalışır.

Ekip kıdemlisi, çalışmaların gidişi hakkında, zaman zaman Başkanlığa özet bilgi vermek zorundadır.

 

Başkanlıkla ve Diğer Yerlerle Haberleşme

Madde 111- Uzman personeli Başkanlıkla ve Borsa örgütü ile haberleşmesini yazıyla ve doğrudan doğruya (birim müdürlüklerinden geçirerek) yaparlar.

Uzman personeli, mevzuat gereği yaptıkları incelemelerle ilgili olarak bu kuruluşlarla doğrudan doğruya yazışma yapabilirler.

 

Haberleşme Kayıtları

Madde 112- Uzman personeli, kendilerine gelen yazılarla, gönderdikleri veya tevdi ettikleri yazı, rapor ve diğer belgelerin kaydı için Borsa tarafından belirlenmiş örneğine uygun "Gelen yazılar" ve " Zimmet Defteri" tutarlar.

Bu defterlere, alınan ve yazılan tüm yazılar, alınış-yazılış ve numara sırasıyla kaydedilir.

Yazılan yazılara her takvim yılı başından itibaren teselsül eden bir genel, yazının niteliği ve gönderildiği yere göre değişen bir de özel sıra numarası verilir.

Uzman personeli tarafından postaya veya diğer yerlere verilen yazılar zimmet defterine kaydedilerek defterin ilgili sütunu teslim alana imza ettirilir.

 

Demirbaş Eşya

Madde 113- Uzman personeline, Borsanın demirbaş defterine kaydedilerek verilebilecek olan bilgisayar, yazı ve hesap makinaları, evrak çantası ve benzeri demirbaş eşyanın iyi bir şekilde muhafaza edilmesi ve meslekten ayrıldıklarında geri verilmesi zorunludur.

 

Dosya Düzeni

Madde 114- Uzman personeli aşağıda gösterilen dosyaları düzenli bir şekilde tutmak zorundadırlar.

a) Mesleki mevzuat

b) Borsa iç genelgeleri

c) Raporlar

d) Borsa içi yazışmalar

e) Borsa dışı yazışmalar

ONBİRİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Borsa Teşkilatının Yükümlülükleri

Madde 115- Borsa teşkilatının yükümlülükleri Genel Yönetmeliği 32 ve 33 üncü maddelerinde belirtildiği üzere şunlardır:

a) Sır Saklama Yükümlülüğü:

Borsanın başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçileriyle, komitelerin üyeleri, Başkan Yardımcıları ve tüm çalışanları, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri, Borsaya ve Borsa ile ilişkisi olan ortaklık, kurum ve diğer her türlü gerçek ve tüzel kişilere ait sırların gizliliğine uymak ve bu sırlara kanunen yetkili kılınmış kişi mercilerden başkasına herhangi bir surette açıklamamak, görevlilerin veya üçüncü kişilerin yarar veya zararına kullanmamakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük, ilgililerin Borsadaki görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.

b) Borsa Mal Varlığından Sorumluluk:

Borsanın para, evrak ve her çeşit malları, devlet malı hükmündedir. Bunlara karşı suç işleyen, görevini kötüye kullanan veya ihmal eden Borsa Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ile personeli, devlet memurları gibi cezalandırılırlar. Bu kişilerin Borsada yürüttükleri görevlerde yetki aşımı, ihmal ve ağır hata gibi kusurlu davranışlarında doğacak zararlar, kimler tarafından yapılmış ise sorumluluk yalnız onlar üzerinde kalır. Bu sorumluluk, ortaya çıkan maddi ve gerçek zararı aşamaz.

 

Yürürlük

Madde 116- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 117- Bu Yönetmeliği İMKB Başkanı yürütür.

EK: 1

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ORGANİZASYON ŞEMASI

(Değişik: 25/3/2009 tarihli ve 27180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile)

 

(16/2/2010 tarihli ve 27495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.)